Aktuality

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia
Súhlas str. 1, str. 2, str. 3.
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
A. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice
1. Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
2. Súťažné podklady
3. Príloha č.5 – Jednotný európsky dokument
4. Vysvetlenie SP
5. Príloha k vysvetleniu SP

B. Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo
1. Súťažné podklady
2. Príloha k vysvetleniu súťažných podkladov – JED
Zverejnenie zmluvy NFP
Zmluva NFP
Aktuality 2018
Spoločnosť H + EKO, spol. s r. o., Košice realizuje projekt s názvom „Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice„, ktorý je podporený pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, investičná priorita 1.2, špecifický cieľ 1.2.2. v celkovej výške 258 200,00 €, výška NFP 142 010,00 € v rámci Zmluvy o NFP č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D097